Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
Auto Info - Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op onze website, met de grootste zorg is samengesteld en continu wordt gecontroleerd en onderhouden, kan Auto-Info.nl niet garanderen dat die informatie altijd volledig en juist is.

Auto-Info.nl zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, voor eventuele schade of kosten van een bezoeker, hoe dan ook genaamd, voortvloeiend uit en/of samenhangend met het bezoeken van de Auto-Info.nl-website en/of het gebruikmaken van de informatie, die deze website biedt.

Een bezoeker/ster van Auto-Info.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Auto-Info.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Auto-Info.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Auto-Info.nl geeft bezoeker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Auto-Info.nl dit materiaal onbeperkt te gebruiken en te publiceren.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de bezoeker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Auto-Info.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Bezoeker staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Auto-Info.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Bezoeker vrijwaart Auto-Info.nl terzake van vorderingen van derden.

4. Auto-Info.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Auto-Info.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Auto-Info.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Auto-Info.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Auto-Info.nl en het logo van Auto-Info.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Auto-Info.nl, onderdeel van Doelgroep Media vof.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Auto-Info.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berustend uitsluitend bij Auto-Info.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Auto-Info.nl is het onder meer niet toegestaan de website Auto-Info.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde 'framing' valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden Auto-Info.nl
Transport Online is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Auto-Info.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Auto-Info.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. Auto-Info.nl is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Auto-Info.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Auto-Info.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Gedragsregels
Als bezoeker aan Auto-Info.nl zijn er een aantal algemene regels waar je je aan dient te houden:

  • commerciële reclame zonder toestemming van Auto-Info.nl is niet toegestaan;
  • plaats geen persoonsgegevens (zoals telefoonnummers en adressen) van anderen op Auto-Info.nl;
  • het staat Auto-Info.nl vrij om content van de site te verwijderen, indien dat naar het oordeel van Auto-Info.nl noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat er inbreuk mee wordt gemaakt op rechten van derden.

Als je je niet houdt aan de bovengenoemde gedragsregels, mag Auto-Info.nl het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen verwijderen van de website. Daarnaast kan Auto-Info.nl besluiten je uit te sluiten van deelname en je verdere toegang tot Auto-Info.nl ontzeggen.

Nieuwsbrief

Geregeld het laatste autonieuws
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Dealers & Garages

Bent u op zoek naar een dealer of garagebedrijf bij u in de buurt?

Bij ons vindt u ze overzichtelijk op een rij.

U kunt zoeken op provincie, plaatsnaam en/of bedrijfsnaam.

Dealer & Garage Gids

Autorijscholen

Bent u op zoek naar een autorijschool bij u in de buurt?

Bij ons vindt u ze overzichtelijk op een rij.

U kunt zoeken op provincie, plaatsnaam en/of bedrijfsnaam.

Autorijscholen Gids